Connaissez-vous ? – Bai Kamara JR, Stéphane Mercier, Karim Baggili