Info Polbru – Tête du cortège à hauteur du carrefour de l’Europe. Kop van de stoet ter hoogte van het Europakruispunt. https://t.co/Som17KNT5T

Tête du cortège à hauteur du carrefour de l’Europe.
Kop van de stoet ter hoogte van het Europakruispunt. https://t.co/Som17KNT5T

Plus d’infos sur http://www.polbru.be/